TPMS - otázky a odpovede

Od 1. novembra 2014 platí nová smernica EU pre systémy kontroly tlaku   v pneumatikách (TPMS) pre všetky nové prihlásené vozidlá. Všetky disky ktoré predávame sú už pripravené na použitie nevyhnutných senzorov s funkciou vysielania (priame meranie) a všetky informácie sú tak zaznamenávané do TÜV homologizácií.  Na tomto mieste sa dočítate, čo sa skrýva za písmenami TPMS a čo znamenajú pre Vás.  

SENZORY NA KONTROLU TLAKU V PNEUMATIKÁCH (TPMS) - ZÁKLADY 

ČO JE TO TPMS? 
Systémy pre kontrolu tlaku v pneumatikách (TPMS) sú systémy integrované vo vozidle, ktoré neustále sledujú tlak vzduchu v pneumatikách. Existujú dva druhy systémov. Priamy systém meria tlak vzduchu pomocou senzoru v kolese zatiaľ čo nepriamy systém detekuje pokles tlaku pomocou ABS senzorov vozidla. V prípade poklesu tlaku v jednej alebo viacerých pneumatikách je vodiť upozornený priamo na displeji na palubovke vozidla.   

TPMS plní tri funkcie: 
- Zvyšuje bezpečnosť jazdy 
- zabraňuje zvýšenej spotrebe paliva pri jazde s nesprávnym tlakom vzduchu v pneumatikách 
- Zamedzuje zvýšenému opotrebovania pneumatík, ktoré je spôsobené príliš nízkym tlakom vzduchu v pneumatikách  

SENZORY TPMS Z PRÁVNEHO HĽADISKA 

AKÉ PRÁVNE POŽIADAVKY MUSÍ SPĹŇAŤ TPMS? 
Od 1. novembra 2014 musia byť podľa smernice EÚ systémom pre kontrolu tlaku v pneumatikách vybavené všetky nové vozidlá priamo od výrobcu. Smernica EÚ ale nepredpisuje, aký systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách musí byť nainštalovaný. Prípustné sú teda ako priame, tak aj nepriame systémy. Predpokladom ale je, že tieto senzory spĺňajú predpisy a podmienky smernice ECE-R 64. Podľa ECE-R 64 je predpísaná len funkčnosť, ktorá môže byť splnená buď originálnym senzorom alebo senzorom zakúpeným na trhu náhradných dielov.   


TPMS & NÁKUP DISKOV

NA ČO TREBA DÁVAŤ POZOR PRI NÁKUPE DISKOV?
Pokiaľ už máte Vaše vozidlo vybavené TPMS, tak musíte zistiť, či sa jedná o priamy alebo nepriamy systém merania. V prípade, že sa jedná o nepriamy systém TPMS, tak si môžete vybrať disky tak ako obvykle, pretože tu nie je systém kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách žiadno dotknutý.

Pokiaľ sa jedná o priamy systém kontroly tlaku v pneumatikách, mali by ste sa pri nákupe diskov zamerať na nasledovné:   
1. Či Vami vybratý dizajn disku spĺňa všetky predpoklady pre montáž TPMS senzoru. 
2. Z dôvodu komplexnosti technológie TPMS Vám odporúčame navštíviť odborného predajcu, ktorý disponuje špeciálnym náradím a programovacím vybavením pre výmenu pneumatík, údržbu a vyriešenie potenciálnych problémov (napr. výstraha na displeji).   

Všetky disky ktoré máme v ponuke sú už od začiatku roka 2012 pripravované na montáž potrebných senzorov TPMS (priame senzory tlaku vzduchu) a príslušné informácie sú zaznamenávané aj do homologizácií TÜV.  Tým pádom je nákup diskov jednoduchý, pretože pre zákazníka sa nič nemení.  

TPMS KNOW-HOW 

TECHNICKÉ DETAILY A VPLYV TPMS NA ÚDRŽBU A SERVIS
Aké sú rozdiely medzi priamym a nepriamym systémom?    Pri priamom systéme zaznamenáva senzor v kolese tlak vzduchu pneumatiky. Tieto informácie sa prenášajú vysielačom do riadiacej jednotky vo vozidle. Rozdielne displeje jednotlivých výrobcov vozidiel ponúkajú vodičovi možnosť neustále sledovať aktuálne hodnoty tlaku alebo vodič dostáva iba výstrahu pri príliš nízkom tlaku vzduchu pneumatík. Tieto systémy sú veľmi presné, pretože monitorujú tlak vzduchu priamo v každej pneumatike.   

Ako funguje nepriamy systém merania tlaku vzduchu v pneumatikách?  Pri nepriamom systéme sledujú senzory ABS a trakcie rýchlosť otáčania každého kolesa. Zmena v rýchlosti otáčania by sa mohla prejaviť pri poklese tlaku vzduchu v pneumatike. Taktiež sa meria aj kmitanie kolies, ktoré sa mení v závislosti na zmene tlaku v pneumatike. Táto zmena je potom ďalším indikátorom poklesu tlaku vzduchu v pneumatike.   

Aké sú výhody a nevýhody týchto systémov?  Priamy systém TPMS umožňuje veľmi presný záznam dát a dodatočné funkcie ako sú rozoznanie pozície pneumatík, rozoznanie straty tlaku pri státí vozidla a snímanie tlaku vzduchu v pneumatike náhradného kolesa. Priamy systém TPMS vyžaduje ďalšie náklady pri výmene pneumatík a pri údržbe. Všetky kolesá daného vozidla (na leto, na zimu, náhradné kolesá) musia byť vybavené funkčným senzorom.    Nepriamy systém TPMS je menej presný, pretože nemeria ani tlak vzduchu v pneumatike, ani jej teplotu. Nemôže zistiť stratu tlaku vzduchu v pneumatikách v momente, keď vozidlo stojí. Tento systém je lacnejší a jednoduchší na údržbu, pretože nepoužíva senzory umiestnené v pneumatikách.   

Aké dôsledky majú systémy kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS) na údržbu a servis?  Použitie senzorov TPMS prináša nové požiadavky, ako pre majiteľov vozidiel, tak aj pre odborných predajcov.  Výmenu pneumatík si majiteľ vozidla už nebude schopný vykonať sám, ale bude potrebovať pomoc kvalifikovaného servisu, ktorý jediný môže senzor správne namontovať, nastaviť a skontrolovať. Vzhľadom k povinnosti zavedenia tejto technológie, budú musieť odborní predajcovia vyškoliť svoj personál a investovať do príslušného vybavenia.   

Môžem si na vozidlo s priamym meraním TPMS namontovať pneumatiky sám?  Montáž pneumatík je dôležitá bezpečnostná procedúra a vyžaduje odborné znalosti (kontrola stavu pneumatiky, použitie správneho uťahovacieho momentu,....). Preto zásadne odporúčame túto prácu zveriť do rúk odborným predajcom.   

Priame systémy TPMS so sebou naviac prinášajú nasledujúce nové technické požiadavky: 
► nutnosť údržby ventilu a tesnenia pri každej výmene kolies, aby sa zamedzilo nadmernému opotrebovaniu senzora 
► pri nových pneumatikách: spárovanie senzorov s vozidlom v prípade použitia nových senzorov (nové identifikačné číslo senzora) alebo pri zmene pozícií kolies a tým pádom aj senzorov, zabezpečenie správnej komunikácie medzi senzorom a jednotkou TPMS 
► pri výmene pneumatík je nutné skontrolovať stav batérie senzorov   

Moje vozidlo nemá systém TPMS, musím si ho nechať namontovať dodatočne?  Vo vozidlách, ktoré podliehajú povinnosti mať senzory tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS), bol priamy alebo nepriamy systém TPMS už zabudovaný pri výrobe vozidla, pretože inak by toto vozidlo neobdržalo v rámci členských štátov EÚ typové schválenie, prípadne povolenie k prevádzke.   

Dodatočná montáž systému kontroly tlaku vzduchu v pneumatikách (TPMS) nie je nutná.